content0

content1

content2

content3

content4

content5

content6

content7

content8

content9

content10

content11

content12

content13

content14

content15

content16

content17

content18

content19

content20

content21

content22

content23

content24

content25

content26

content27

content28

content29

content30

content31

content32

content33

content34

content35

content36

content37

content38

content39

content40

content41

content42

content43

content44

content45

content46

content47

content48

content49

content50

content51

content52

content53

content54

content55

content56

content57

content58

content59

content60

content61

content62

content63

content64

content65

content66

content67

content68

content69

content70

content71

content72

content73

content74

content75

content76

content77

content78

content79

content80

content81

content82

content83

content84

content85

content86

content87

content88

content89

content90

content91

content92

content93

content94

content95

content96

content97

content98

content99

content100

content101

content102

content103

content104

content105

content106

content107

content108

content109

content110

content111

content112

content113

content114

content115

content116

content117

content118

content119

content120

content121

content122

content123

content124

content125

content126

content127

content128

content129

content130

content131

content132

content133

content134

content135

content136

content137

content138

content139

content140

content141

content142

content143

content144

content145

content146

content147

content148

content149

content150

content151

content152

content153

content154

content155

content156

content157

content158

content159

content160

content161

content162

content163

content164

content165

content166

content167

content168

content169

content170

content171

content172

content173

content174

content175

content176

content177

content178

content179

content180

content181

content182

content183

content184

content185

content186

content187

content188

content189

content190

content191

content192

content193

content194

content195

content196

content197

content198

content199

content200

content201

content202

content203

content204

content205

content206

content207

content208

content209

content210

content211

content212

content213

content214

content215

content216

content217

content218

content219

content220

content221

content222

content223

content224

content225

content226

content227

content228

content229

content230

content231

content232

content233

content234

content235

content236

content237

content238

content239

content240

content241

content242

content243

content244

content245

content246

content247

content248

content249

content250

content251

content252

content253

content254

content255

content256

content257

content258

content259

content260

content261

content262

content263

content264

content265

content266

content267

content268

content269

content270

content271

content272

content273

content274

content275

content276

content277

content278

content279

content280

content281

content282

content283

content284

content285

content286

content287

content288

content289

content290

content291

content292

content293

content294

content295

content296

content297

content298

content299

content300

content301

content302

content303

content304

content305

content306

content307

content308

content309

content310

content311

content312

content313

content314

content315

content316

content317

content318

content319

content320

content321

content322

content323

content324

content325

content326

content327

content328

content329

content330

content331

content332

content333

content334

content335

content336

content337

content338

content339

content340

content341

content342

content343

content344

content345

content346

content347

content348

content349

content350

content351

content352

content353

content354

content355

content356

content357

content358

content359

content360

content361

content362

content363

content364

content365

content366

content367

content368

content369

content370

content371

content372

content373

content374

content375

content376

content377

content378

content379

content380

content381

content382

content383

content384

content385

content386

content387

content388

content389

content390

content391

content392

content393

content394

content395

content396

content397

content398

content399

content400

content401

content402

content403

content404

content405

content406

content407

content408

content409

content410

content411

content412

content413

content414

content415

content416

content417

content418

content419

content420

content421

content422

content423

content424

content425

content426

content427

content428

content429

content430

content431

content432

content433

content434

content435

content436

content437

content438

content439

content440

content441

content442

content443

content444

content445

content446

content447

content448

content449

content450

content451

content452

content453

content454

content455

content456

content457

content458

content459

content460

content461

content462

content463

content464

content465

content466

content467

content468

content469

content470

content471

content472

content473

content474

content475

content476

content477

content478

content479

content480

content481

content482

content483

content484

content485

content486

content487

content488

content489

content490

content491

content492

content493

content494

content495

content496

content497

content498

content499

content500

content501

content502

content503

content504

content505

content506

content507

content508

content509

content510

content511

content512

content513

content514

content515

content516

content517

content518

content519

content520

content521

content522

content523

content524

content525

content526

content527

content528

content529

content530

content531

content532

content533

content534

content535

content536

content537

content538

content539

content540

content541

content542

content543

content544

content545

content546

content547

content548

content549

content550

content551

content552

content553

content554

content555

content556

content557

content558

content559

content560

content561

content562

content563

content564

content565

 
 
 
 
  当前位置:网站首页 > 板块热点 >

新三板股份回购制度亟待完善

时间:2018-09-18 20:03来源:网络整理 作者:东方台卫视 点击:

(原标题:新三板股份回购制度亟待完善)

在市场低迷的情况下,挂牌公司从二级市场回购股份以提升股权价值,或用于员工激励计划的需求迫切。同时,对于股份回购的部分遗留问题,不少挂牌公司希望监管层尽快明确解决路径。

业内人士指出,回购的股票多数来自特定对象,回购股份受到限制,主要在于担心挂牌公司实控人利用信息不对称损害其他投资者的合法权益。新三板市场价格发现功能的持续改善,为制定股份回购细则创造了条件。

进退两难

回顾两年来公司股份回购的坎坷经历,热像科技董事长赵纪民说,“早知道这样就不回购股份了。原来乐观估计一两年内会解决这个问题,但至今还是没能解决。”

2016年,热像科技参照《公司法》有关条例完成了股份回购,却因新三板市场缺乏细则,回购的股份既无法用于员工激励,又不能注销,进退两难。

2016年4月,热像科技发布公告,计划择机在二级市场回购公司股份用于员工股权激励计划。回购金额不超过90万元,资金来源为公司税后利润。截至2016年5月19日,热像科技共回购7.4万股,共支付63.17万元。股份回购到手,公司却发现新三板市场对于股份回购的安排尚无明确规定。公司股份回购计划只得停止。

赵纪民表示,公司咨询过主办券商,相关工作人员表示可以进行上述股份回购事项。“完成股份回购后需向全国股转公司提交相关申请材料,全国股转公司审查无误后凭借其出具的函件前往中登公司开设回购专户,之后再完成股份划转。”然而,由于对《公司法》、《公司章程》及全国股转系统相关业务规则、制度理解不够充分,公司与主办券商多次沟通后才确认全国股转公司没有相应的制度安排。

赵纪民表示,根据有关规定,回购的股份不能在二级市场上卖出,公司的权益分派登记流程受到影响,最终取消了2015年度的利润分配方案;2016年公司也没有进行利润分配。

2017年年底,全国股转公司采取“一事一议”的方式办理标的资产未完成业绩承诺和激励对象离职、考核未达标等两类定向股份回购业务。但对热像科技而言,回购股份相关事项并不在前述两类回购业务范畴之内。

2018年1月8日,热像科技发布公告,全国股转公司下发的回购业务流程尚未包含回购股份用于股权激励的制度和实施细则,为了不影响后续业务的开展,经和券商及股转公司沟通后,公司决议将回购的7.4万股股份申请注销。

但是,对从二级市场回购的股份予以注销同样没有可遵循的具体细则。赵纪民透露,公司回购的7.4万股股份至今尚未完成注销。“公司一直在与监管层进行沟通,得到的结果还是继续等待具体细则出台。”

需求强烈

新三板市场低迷,不少挂牌公司股价明显下滑。挂牌公司从二级市场回购股份以刺激股价或用于激励员工的意愿明显提升。但从目前披露的信息看,这些公司都和热像科技一样未有明显进展。

2017年5月,恒成工具公告称,公司于2016年4月公布了《关于公司拟回购股份的预案》,回购股份拟用于员工股权激励计划,共完成回购43.86万股。由于激励计划操作存在障碍,公司拟改变回购股份用途,拟注销回购股份后进行减资。截至目前,恒成工具尚未披露进一步进展情况。

颍元股份因违规回购股份用于股权激励,公司股票自2018年1月31日起暂停转让。根据主办券商国融证券发布的风险提示公告,颍元股份未依法履行审议程序、未及时进行信息披露,且未与监管机构及主办券商事前沟通的情况下,擅自使用自有资金通过公司普通证券账户于二级市场回购公司股票,其行为违反全国股转公司业务部发布的股票回购业务试行操作规程。

从目前情况看,回购股份用于股权激励尚无成功案例。但股份回购后完成注销的仅有方兰德一例。但公司是以要约方式进行回购。2015年1月16日,方兰德公告,决定使用富余资金回购股东股份并予以注销,以提升公司股权价值。回购方式上,方兰德采取向所有股东发出要约方式进行回购,回购总资金不超过1800万元,回购股份246.58万股,占公司已发行总股本的3.65%。

据方兰德董秘舒宁回忆,公司整个回购过程一波三折。“中登公司要求全国股转公司出示《回购备案函》。由于缺乏相关政策,全国股转公司难以按流程出函。最终只能与中登公司单独协商,参照上市公司标准,安排公司在中登公司开设回购专户并办理股份注销手续。公司在开户前已经完成股份回购,为使得流程合规又将股份退还给原先持股股东,双方重新履行了一次回购流程。”

方兰德的“特事特办”案例可能难以复制,但对于挂牌公司而言,回购股份用于激励或注销的需求依然强烈。

8月10日,龙泰家具公告称,公司整体业绩与上年同期相比有较大幅度增长。但近期资本市场波动大,为使股价与公司价值匹配,拟采用回购股份的形式来实施股权激励计划。采用做市交易方式从二级市场回购公司社会公众股,资金来源为公司自有资金。

某创新层公司董秘对中国证券报记者表示,目前公司股价低迷,董事会希望通过回购公众股份,通过注销公司注册资本来提振股价。同时,对于回购股份用于股权激励也有一定需求。“相比回购,新发行股份用来股权激励需要付出更多成本,流程相对更复杂。”但由于缺乏具体政策指导,这一想法目前只能搁置。

完善制度

根据2017年年底发布的《关于挂牌公司股份回购业务通知》(简称《通知》),两种情况的公司可以办理股票回购注销业务:一是业绩对赌未完成的回购,发行股票购买资产(包括构成重大资产重组情形)后,标的资产未完成业绩承诺,挂牌公司根据股份认购协议回购交易对手方所持股份进行注销;二是回购激励对象的股份,向激励对象发行股票后,因发生激励对象离职、考核未达标等特定情形,挂牌公司根据股份认购协议回购激励对象所持股份进行注销。

《通知》明确,挂牌公司采用要约回购、二级市场回购方式回购股份或者回购股份用于股权激励的,另行规定;并强调挂牌公司不得使用公司普通证券账户回购公司股票。

南山投资创始合伙人周运南指出,限制新三板公司通过二级市场回购股份用于注销或进行股权激励,主要还是担心公司实控人利用信息不对称可能损害其他投资者的合法权益。“监管层可能担心,回购的股票多数来自于特定对象,通过回购让特定对象取得资金全身而退。由于回购的资金来源于公司,这将影响其他中小股东的合法权益。”

(责任编辑:东方台)
------分隔线----------------------------
北京pk10 pk10 广西展览馆 传奇私服 pk10 pk10开奖 彩票网址导航 彩票网址 天气预报查询 天气预报网 天气网 news news1 news2 news3 news4 news5 news6 news7 news8 news9 北京pk10开奖 天气查询 北京赛车平台 小清新图片 pk10 pk10开奖 北京pk10 news10